Zasiłek pielęgnacyjny 2014

0

Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest zasiłek pielęgnacyjny przyznawany „w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”*.

121993

Co oznacza „niezdolność do samodzielnej egzystencji”? To taki stan, w którym sprawność organizmu została naruszona w takim stopniu, że stała i długotrwała opieka i pomoc są konieczne a osoba dotknięta taką niezdolnością potrzebuje wsparcia także przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak: jedzenie, higiena osobista, ubieranie się. Bez pomocy nie jest w stanie również zrobić zakupów czy zadbać o ciepło i porządek.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają obywatele polscy oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na:

 • osiedlenie się,
 • pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • „osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, chyba że przebywa poza instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie powyżej 14 dni w miesiącu”.
 • „ osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego”
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby,.

Instytucje, o których mowa powyżej muszą gwarantować pełne bezpłatne całodobowe utrzymanie. Należą do nich m.in.**:

 • domy pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • schroniska dla nieletnich,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady poprawcze,
 • areszty śledcze,
 • zakłady karne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • szkoły wojskowe lub szkoły.

Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ma charakter czasowy (wydano je na czas określony) prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osoby uprawnionej zostanie ustalone również na czas określony pokrywający się z okresem orzeczenia o niepełnosprawności lub o jej stopniu. W razie ponownego uzyskania orzeczenia osoba uprawniona może wystąpić o kontynuowanie wypłat zasiłku. W pozostałych przypadkach prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustanawiane jest na czas niekreślony.

Prawo do zasiłku ustala się na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć określone dokumenty a wśród nich m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, jego stopniu. W razie braków we wniosku podmiot zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w roku 2014 wynosi 153 zł.

 

Uwaga!
Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tożsamy ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

 

MnZ

*Art. 16 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
** infor.pl
 

Podziel się dalej.

O autorze

Dodaj odpowiedź